Algemene Voorwaarden


Algemene voorwaarden lidmaatschap Racend Ondernemen

Doelstelling

1.1 Business Club Racend Ondernemen is een netwerkorganisatie gericht op de uitwisseling van kennis en ervaring en vergroting van het eigen netwerk voor ondernemers in heel Nederland.

1.2 Aan deze doelstelling wordt invulling gegeven door:

  •  het op regelmatige basis organiseren van evenementen;
  •  het beschikbaar stellen van informatie;
  •  het beschikbaar stellen van inkoopvoordelen;
  •  het aanbieden van een aantal faciliteiten;

Lidmaatschap
2.1 Het lidmaatschap van de Business Club Racend Ondernemen is gekoppeld aan een individu en is niet overdraagbaar.

2.2 Voor lidmaatschap komen ondernemers in aanmerking die ook in het bezit zijn van een racelicentie (KNAF).

2.3 Een organisatie wordt vertegenwoordigd in de Business Club Racend Ondernemen door een of meer individuele personen of medewerkers. Per individu en/of medewerker van een organisatie wordt een lidmaatschap afgesloten. Indien een organisatie voor meerdere personen toegang wil hebben, dan kan voor maximaal twee personen per lidmaatschap een relatiekaart worden genomen. Indien voor meerdere personen toegang is gewenst, kan een additioneel lidmaatschap worden afgesloten.

2.4 Een organisatie kan zich aansluiten bij de Business Club Racend Ondernemen door aanmelding via het inschrijfformulier op de internetsite.

2.5 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend voor het volgende jaar verlengd indien niet met inachtneming van de opzegtermijn van twee maanden schriftelijk wordt opgezegd.

Contributie
3.1 Business Club Racend Ondernemen is een commercieel netwerk. De kosten van de Business Club Racend Ondernemen worden gefinancierd vanuit de contributies van leden en vanuit eventuele additionele sponsorgelden.

3.2 Elk jaar opnieuw wordt beoordeeld of de contributie van het lopende jaar volstaat om de geplande activiteiten te financieren. Indien nodig kan de contributie worden verhoogd. Indien deze verhoging minder dan 15% is, dan vormt de verhoging geen grond voor opzegging. Bedraagt de verhoging meer dan 15%, dan is de contributieverhoging een grond voor opzegging. In dit geval geldt geen opzegtermijn.

3.3 Voor de contributie ontvangt het lid een factuur in Euro’s met apart gespecificeerd de B.T.W. van de Business Club Racend Ondernemen. Betaling van het lidmaatschap dient plaats te vinden binnen twee weken na ontvangst van de factuur.

3.4 Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie van betaalde contributie plaats.

Evenementen
4.1 De evenementen zijn toegankelijk voor leden.

4.2 Indien er sprake is van een beperkte inschrijving, dan behoudt de Business Club Racend Ondernemen zich het recht toe om zonder vergoeding het evenement te annuleren.

Commitment
5.1 Lidmaatschap van de Business Club Racend Ondernemen. betekent dat een individu en/of organisatie zich committeert aan de uitgangspunten en doelstellingen van de Business Club Racend Ondernemen.
Dit houdt in dat leden een actieve bijdrage leveren in de vorm van bijvoorbeeld:

  • regelmatige deelname aan georganiseerde activiteiten; of,
  • uitwisseling van kennis en ervaring via evenementen

5.2 Door actief deel te nemen aan de georganiseerde activiteiten laten leden zien dat netwerken alleen wat opleveren als deelnemers bereid zijn te investeren in het netwerk alvorens te kunnen oogsten.

Ledenlijst
6.1 Om redenen van vertrouwelijkheid zullen de namen van de vertegenwoordiger(s) van leden niet publiek worden gemaakt.

6.2 Initiele contacten tussen leden lopen via het secretariaat van de Business Club Racend Ondernemen.

6.3 Uw opgegeven gegevens kunnen worden gebruikt voor het toezenden van informatie en/of speciale aanbiedingen door de Business Club Racend Ondernemen Uw e-mail adres zal alleen voor soortgelijke producten en diensten van de Business Club Racend Ondernemen worden gebruikt. Indien u hiertegen bezwaar heeft, stuurt u een e-mail naar info@racendondernemen.nl

6.4 Het management van de Business Club Racend Ondernemen zal nooit de naam van de vertegenwoordiger van een lid bekend maken aan een ander zonder dat vooraf toestemming is gekregen van de daartoe bevoegde persoon.

Geheimhouding
7.1 Alle informatie die leden ontvangen tijdens bijeenkomsten, zal met de grootste vertrouwelijkheid worden behandeld en mag alleen aan derden worden overhandigd na voorafgaande goedkeuring door de partij die de informatie heeft verschaft (de “bron”)

7.2 De Business Club Racend Ondernemen is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door deelnemers aan evenementen beschikbaar gestelde informatie.

Kennisuitwisseling
8.1 Ieder lid verklaart zich bereid om zijn of haar kennis en ervaring met anderen te delen.

8.2 De uitwisseling van kennis en ervaring vindt in principe plaats middels de website en op de evenementen die door de Business Club Racend Ondernemen worden georganiseerd.

Opzegging
9.1 Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

9.2 Daarnaast kan het lidmaatschap worden beeindigd door het management van de Business Club Racend Ondernemen in de navolgende gevallen:

  • het lid komt de regels en afspraken zoals vastgelegd in de voorwaarden van lidmaatschap, niet na;
  • de partner blijft gedurende een periode van drie maanden in gebreke de jaarlijkse vergoeding te voldoen;
  • bij faillissement of surseance van betaling van het lid (lees:de organisatie);